Balanç econòmic

Total despesa: 329.450€


Total ingressos: 329.450€


Resultat de l'exercici: 0,00€

*Verificació dels comptes justificatius d’explotació realitzats a dates 31/07/2016 per finalització de contracte i 31/13/2016 per nou conveni